Home » Certificaten van aandelen » Certificaten zonder vergaderrecht

Certificaten zonder vergaderrecht

In de eerste aflevering van 2014 van Ondernemingsrecht is mijn bijdrage over de certificaten zonder vergaderrecht, de certificaathouder zonder vergaderrecht, de kring van betrokkenen en de vernietiging van besluiten verschenen. Het gaat daarbij om aandelen in een BV die zijn gecertificeerd zonder dat in de statuten aan die certificaten vergaderrecht in de zin van art. 2:227 lid 2 BW is toegekend.

In deze bijdrage staat de houder van certificaten waaraan geen vergaderrecht is verbonden centraal. Ik verdedig dat de certificaathouder zonder vergaderrecht niet tot de kring van betrokkenen in de zin van art. 2:8 BW behoort en hem derhalve niet het recht toekomt ex art. 2:15 lid 1 sub b BW besluiten te vernietigen wegens strijd met de vennootschappelijke redelijkheid en billijkheid.

Onder het oude recht bestonden verschillende opvattingen over de vraag wanneer sprake was van bewilligde en niet-bewilligde certificaten. Met de invoering van de Flex-BV is gekozen voor het uitgangspunt dat de vennootschap zelf bepaalt of er certificaten met vergaderrecht worden toegelaten en aldus of de besluitvorming in de algemene vergadering openstaat voor anderen. De statuten bepalen of aan certificaten vergaderrecht is toegekend. De vennootschap heeft door het onthouden van het vergaderrecht, en de daarmee verbonden organisatierechtelijke rechten, aan het certificaat niet beoogd dat de certificaathouder in een rechtstreekse verhouding tot de vennootschap komt te staan. In de literatuur is de ‘redelijk belang-benadering’ verdedigd. Deze benadering houdt in dat de houder van certificaten zonder vergaderrecht een vordering tot vernietiging van een besluit op grond van art. 2:15 lid 1 onder b BW kan instellen, omdat hij vanwege de aan het certificaat verbonden financiële rechten een redelijk belang heeft. Ik acht voor de redelijk belang-benadering echter geen plaats. De certificaathouder zonder vergaderrecht staan andere middelen ter beschikking om de aan zijn certificaat verbonden financiële rechten te waarborgen. Denk daarbij aan het indienen van een enquêteverzoek of een vordering uit hoofde van onrechtmatige daad.

stemrechtloze aandeel, certificaten zonder vergaderrecht

Over Rogier Wolf

Rogier Wolf is advocaat en universitair docent ondernemingsrecht. Tot zijn expertise behoren de flex-bv en kapitaalparticipatie zonder stemrecht in de bv. Rogier adviseert onder andere over stemrechtloze aandelen, certificering van aandelen en participatiebewijzen. Hij is een veelgevraagd docent en spreker en publiceert zeer regelmatig over het ondernemingsrecht. Contact?